Duyurular

Enerji Kimlik Belgesi Hakkında Açıklama

23.10.2019 00:00

Enerji kimlik belgesi; 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkarılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ne göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği hükümlerine göre, yönetmelik kapsamındaki tüm binalar için Enerji Kimlik Belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir. Dolayısıyla, Enerji Kimlik Belgesi tüketicilere doğrudan bir elektrik indirimi sağlamamakta; yalnızca ilgili binalarda enerjinin daha verimli kullanıldığını gösteren bir nitelik taşımaktadır.

3194 sayılı İmar Kanunu, Yapı Kullanma İzni Başlığı, Madde 30 gereğince; yapıların tamamen veya kısmen kullanılabilmesi için ilgili belediye ve valilikten yapı kullanma izni alınması mecburidir. Yine aynı Kanun’un Kullanma izni alınmamış yapılar başlığı Madde 31 gereğince; kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılarda izin alınıncaya kadar elektrik, su ve kanalizasyon hizmetlerinden ve tesislerinden faydalandırılamayacağı ibaresi yer almaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Madde 4 gereğince; Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmeyen binalara, ilgili idarelerce yapı kullanma izin belgesi verilmemektedir. Yine aynı yönetmelik, Madde 15 gereğince; binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranmaktadır.

Özetle, Enerji Kimlik Belgesi yapı kullanım izni alınması için zorunlu bir belge olup dağıtım şirketleri ile imzalanan bağlantı anlaşması esnasında yapı kullanım izin belgesi talep edilmekte ve yapı kullanım izin belgesi olmayan yapılara bağlantı anlaşması yapılmamaktadır. Elektrik bağlantısı mevcut yapılar için ise elektriğin kesilmesi gibi bir durum söz konusu değildir.

Hakkımızda
Müşteri Hizmetleri
Kampanyalar
Bilgi Ekranı
Müşteri İlişkileri Merkezleri
Menu